Information om transportdispenser

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter.

 

 I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige.

Då transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas.

 

Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen.

 

Vid ansökan som avser undantag (dispens) från Lokala trafikföreskrifter (LTF) ska ansökan skickas till kommunen.

 

En grundläggande förutsättning för dispens är att det gods som ska transporteras är odelbart eller för fordon som på grund av sin funktion har större vikt, bredd (t.ex. mobilkranar) eller längd än vad grundbestämmelserna medger.

 

Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

 

Prövning av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordons lämplighet för transporten.

 

För att ansökan ska hinna behandlas före planerad transporttidpunkt är det viktigt att ansökan görs i god tid.

 

Långa eller breda transporter
En ansökan behandlas normalt inom fem (5) arbetsdagar. Är transporten tänkt att genomföras inom fem (5) arbetsdagar från ansökningsdagen är det inte säkert att vi hinner behandla er ansökan.


Extremt långa eller breda transporter kan komma att kräva ännu längre handläggningstid än fem arbetsdagar.
 
Tunga transporter

Avser ansökan en tung transport behandlas den normalt inom sju (7) arbetsdagar. Är transporten tänkt att genomföras inom sju (7) arbetsdagar från ansökningsdagen är det inte säkert att vi hinner behandla er ansökan.


Extremt tunga transporter kan komma att kräva ännu längre handläggningstid än sju arbetsdagar.

 

Avgifter

600 kr för beslut om bredd högst 450 cm eller längd högst 35 m.

1200 kr för beslut om bredd över 450 cm eller längd över 35 m samt för alla tunga transporter.

För kombinerade transporter uttages en avgift, den högsta inom aktuell kategori.

Exempel:

B 340 cm o L 34 m = 600 kr

B 300 cm o L 36 m = 1200 kr

alla tunga = 1200 kr.

 

Vårt system Ansökan om transportdispens via internet är kostnadsfritt att använda och vi rekommenderar er att använda systemet för era ansökningar.